Nivelle 开拓视野冲破艰险看见世界 身临其境贴近彼此感受生活

java基础(十四)之数组

2017-06-10
nivelle

数组

数组的主要特点:效率\类型和保存基本类型的能力

无论使用哪种类型的数组,数组标识符其实只是一个引用指向在堆中创建的一个真实对象,这个对象用以保存指向其他对象的引用.可以作为数组初始化语法的一部分隐式地创建此对象,或者用new 表达式显示地创建.

只读成员length是数组对象的一部分,表示此数组对象可以存储多少元素.[] 语法是访问数组对象的唯一方式.

public class ArrayOptions {

  public static void main(String args[]){
    BerylliumSphere[] a;
    BerylliumSphere[] b = new BerylliumSphere[5];
    System.out.println("b: "+ Arrays.toString(b));


    BerylliumSphere[] c= new BerylliumSphere[4];
    for(int i=0;i<c.length;i++){
      if(c[i]==null){
        c[i]=new BerylliumSphere();
      }
    }
    BerylliumSphere[] d={new BerylliumSphere(),new BerylliumSphere(),new BerylliumSphere()};
    a=new BerylliumSphere[]{new BerylliumSphere(),new BerylliumSphere()};

    System.out.println("a.length="+a.length);
    System.out.println("b.length="+b.length);
    System.out.println("c.length="+c.length);
    System.out.println("d.length="+d.length);
    a=d;
    System.out.println("a.length="+a.length);

    int[] e;
    int[]f=new int[5];
    System.out.println("f:"+Arrays.toString(f));
    int [] g = new int[4];
    for (int i=0;i<g.length;i++){
      g[i]=i*i;
    }
    int[]h={11,47,93};
    System.out.println("f.length="+f.length);
    System.out.println("g.length="+g.length);
    System.out.println("h.length="+h.length);
    e=h;
    System.out.println("e.length="+e.length);
    e=new int[]{1,2};
    System.out.println("e.length="+e.length);
  }
}


评论